Palielināts Pillar Capital, AS pamatkapitāls

Pillar Capital, AS (Sabiedrība) šonedēļ par 19,9 miljoniem EUR palielināja pamatkapitālu, kas 9. jūlijā reģistrēts komercreģistrā. Pamatkapitāls palielināts par 19 869 766 eiro, emitējot jaunas 19 869 766 parastās vārda akcijas ar balsstiesībām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz Komerclikuma 250. panta pirmo prim daļu, jaunās akcijas emitētas, pamatkapitālā pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un iepriekšējās akciju emisijas uzcenojums. Jaunās akcijas sadalītas esošiem akcionāriem proporcionāli viņiem piederošo akciju nominālvērtībai. Pēc pamatkapitāla palielināšanas, kopējais Sabiedrības pamatkapitāls ir 135 186 885 eiro.

Līdz ar to stājušies spēkā arī attiecīgi grozījumi Sabiedrības statūtos — par pamatkapitāla palielināšanu un iepriekš ziņoto Sabiedrības firmas (nosaukuma) maiņu no New Hanza Capital, AS uz Pillar Capital, AS.

Pillar Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un veicināt īpašuma vērtības pieaugumu ilgtermiņā.