Finanšu rādītāji


Finanšu rādītāji, EUR
2019
2018
2017
Finanšu rādītāji, EUR
Ieņēmumi
2019
5 889 891
2018
3 841 838
2017
1 643 524
Finanšu rādītāji, EUR
Modificētā EBIDTA
2019
1 986 229
2018
1 556 469
2017
326 858
Finanšu rādītāji, EUR
Peļņa pirms nodokļiem
2019
4 752 873
2018
1 666 714
2017
8 115 882
Finanšu rādītāji, EUR
Pamatdarbības naudas plūsma
2019
987 039
2018
-11 158 056
2017
481 330
Finanšu rādītāji, EUR
Aktīvi
2019
196 866 451
2018
56 079 789
2017
52 362 834
Finanšu rādītāji, EUR
t.sk. ieguldījuma īpašumi
2019
88 603 703
2018
39 108 000
2017
35 453 395
Finanšu rādītāji, EUR
t.sk. apgrozāmie līdzekļi
2019
64 738 213
2018
16 308 182
2017
16 835 146
Finanšu rādītāji, EUR
Pašu kapitāls
2019
145 008 248
2018
34 620 955
2017
32 954 241
Finanšu rādītāji, EUR
Saistības
2019
51 858 203
2018
21 458 834
2017
19 408 593
Finanšu rādītāji, EUR
t.sk. īstermiņa saistības
2019
18 308 893
2018
2 459 407
2017
1 861 576
Finanšu koeficienti*, %
2019
2018
2017
Finanšu koeficienti*, %
Modificētās EBITDA rentabilitāte
2019
33,72
2018
40,51
2017
19,89
Finanšu koeficienti*, %
Neto peļņas rentabilitāte
2019
79,80
2018
43,38
2017
482,96
Finanšu koeficienti*, %
Pašu kapitāla ienesīgums
2019
5,23
2018
4,93
2017
33,09
Finanšu koeficienti*, %
Aktīvu ienesīgums
2019
3,72
2018
3,07
2017
21,93
Finanšu koeficienti*, %
Kopējās likviditātes rādītājs, koef.
2019
3,54
2018
6,63
2017
9,04
Darbības rādītāji*
2019
2018
2017
Darbības rādītāji*
Ieguldījuma īpašumu skaits, gab.
2019
30
2018
9
2017
8
Darbības rādītāji*
Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība, EUR
2019
88 603 703
2018
39 108 000
2017
35 453 395
Darbības rādītāji*
Iznomājamā platība, m2
2019
79 827
2018
72 992
2017
69 768
Darbības rādītāji*
Līgumos noteiktā gada nomas maksa, EUR
2019
3 211 519
2018
2 890 062
2017
2 875 981
Darbības rādītāji*
Ieguldījuma īpašumu ienesīgums pēc tirgus vērtības, %
2019
3,60
2018
7,40
2017
8,11

* Rādītāju un koeficientu atšifrējums:

Modificētā EBITDA = ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta

Modificētās EBITDA rentabilitāte = Modificētā EBITDA (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

Neto peļņas rentabilitāte = Neto peļņa (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

Pašu kapitāla ienesīgums (ROE) = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / (1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda beigās) * 100%

Aktīvu ienesīgums (ROA) = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / (1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda beigās) * 100%

Kopējās likviditātes rādītājs = apgrozāmie līdzekļi pārskata perioda beigās / īstermiņa saistības pārskata perioda beigās

Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība - gada pārskatos uzrādītie ikgadēja vērtējuma rezultāti

Līgumos noteiktā gada nomas maksa - ieguldījuma īpašumu nomas līgumos noteiktā mēneša nomas maksa reizināta  ar 12 mēnešiem

Ieguldījuma īpašuma ienesīgums pēc tirgus vērtības - līgumos noteiktā gada nomas maksa / ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība pārskata perioda beigās