Finanšu rādītāji


Finanšu rādītāji, EUR
2020
2019
2018
Finanšu rādītāji, EUR
Ieņēmumi
2020
27 960 825
2019
4 858 351
2018
3 841 838
Finanšu rādītāji, EUR
Modificētā EBITDA
2020
784 403
2019
1 110 552
2018
1 556 469
Finanšu rādītāji, EUR
Peļņa pirms nodokļiem
2020
(1 837 624)
2019
2 974 976
2018
1 666 714
Finanšu rādītāji, EUR
Pamatdarbības naudas plūsma
2020
3 213 301
2019
987 039
2018
(11 158 056)
Finanšu rādītāji, EUR
Aktīvi
2020
180 089 976
2019
196 866 451
2018
56 079 789
Finanšu rādītāji, EUR
t.sk. ieguldījuma īpašumi
2020
77 470 676
2019
88 603 703
2018
39 108 000
Finanšu rādītāji, EUR
t.sk. apgrozāmie līdzekļi
2020
62 362 841
2019
64 738 213
2018
16 308 182
Finanšu rādītāji, EUR
Pašu kapitāls
2020
143 370 943
2019
145 008 248
2018
34 620 955
Finanšu rādītāji, EUR
Saistības
2020
36 719 033
2019
51 858 203
2018
21 458 834
Finanšu rādītāji, EUR
t.sk. īstermiņa saistības
2020
22 971 619
2019
18 308 893
2018
2 459 407
Finanšu koeficienti*, %
2020
2019
2018
Finanšu koeficienti*, %
Modificētās EBITDA rentabilitāte
2020
2.81
2019
22.86
2018
40,51
Finanšu koeficienti*, %
Neto peļņas rentabilitāte
2020
-5.86
2019
96.75
2018
43,38
Finanšu koeficienti*, %
Pašu kapitāla ienesīgums
2020
-1.14
2019
5.23
2018
4,93
Finanšu koeficienti*, %
Aktīvu ienesīgums
2020
-0.87
2019
3.72
2018
3,07
Finanšu koeficienti*, %
Kopējās likviditātes rādītājs, koef.
2020
2.71
2019
3,54
2018
6,63
Darbības rādītāji*
2020
2019
2018
Darbības rādītāji*
Ieguldījuma īpašumu skaits, gab.
2020
45
2019
30
2018
9
Darbības rādītāji*
Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība, EUR
2020
77 470 676
2019
88 603 703
2018
39 108 000
Darbības rādītāji*
Iznomājamā platība, m2
2020
52 809
2019
79 827
2018
72 992
Darbības rādītāji*
Līgumos noteiktā gada nomas maksa, EUR
2020
1 027 716
2019
3 211 519
2018
2 890 062
Darbības rādītāji*
Ieguldījuma īpašumu ienesīgums pēc tirgus vērtības, %
2020
1.3
2019
3,60
2018
7,40

* Rādītāju un koeficientu atšifrējums:

Modificētā EBITDA = ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta

Modificētās EBITDA rentabilitāte = Modificētā EBITDA (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

Neto peļņas rentabilitāte = Neto peļņa (12 mēnešu periodā) / ieņēmumi (12 mēnešu periodā) * 100%

Pašu kapitāla ienesīgums (ROE) = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / (1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * pašu kapitāla vērtība 12 mēnešu perioda beigās) * 100%

Aktīvu ienesīgums (ROA) = neto peļņa (12 mēnešu periodā) / (1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda sākumā + 1/2 * aktīvu vērtība 12 mēnešu perioda beigās) * 100%

Kopējās likviditātes rādītājs = apgrozāmie līdzekļi pārskata perioda beigās / īstermiņa saistības pārskata perioda beigās

Ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība - gada pārskatos uzrādītie ikgadēja vērtējuma rezultāti

Līgumos noteiktā gada nomas maksa - ieguldījuma īpašumu nomas līgumos noteiktā mēneša nomas maksa reizināta  ar 12 mēnešiem

Ieguldījuma īpašuma ienesīgums pēc tirgus vērtības - līgumos noteiktā gada nomas maksa / ieguldījuma īpašumu tirgus vērtība pārskata perioda beigās