Publisko elektronisko sakaru pakalpojumi

Pillar piedāvā piekļuves elektronisko sakaru infrastruktūrai pakalpojumus New Hanza teritorijā.

Informācija, kas jānorāda pieteicējam, iesniedzot pieteikumu piekļuvei kabeļu kanalizācijai

Pieteikumā norāda sekojošu informāciju:

1. Pieteicēja nosaukumus un reģistrācijas numurs;
2. Kabeļu kanalizācijas trases posms un infrastruktūras elements, kuram nepieciešams pakalpojums;
3. Kabeļu tehniskie parametri un marķējums;
4. Datums, kad vēlas uzsākt darbus;
5. Datums, līdz kuram plānots darbus pabeigt;
6. Veicamo darbu apraksts;
7. Informācija par personām, kurām jānodrošina piekļuve. Ja darbus veiks apakšuzņēmējs, arī informācija par apakšuzņēmēju;
8. Par darbu veikšanu atbildīgās Nomnieka personas tālruņa numurs un e-pasta adrese;
9. Vai darbi var radīt traucējumus kāda Īpašnieka tīkla elementa darbībai. Ja var radīt, jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un ilgums.

Pieteikums jānosūta uz e-pasta adresi property@pillar.lv.