New Hanza Capital, AS auditētie 2019. gada finanšu rezultāti

Pateicoties pārdomātai Koncerna stratēģijai, New Hanza Capital, AS (Sabiedrība) 2019. gadā sasniedza labus finanšu rezultātus. Saskaņā ar revidētiem finanšu rezultātiem Sabiedrības peļņa pirms nodokļu nomaksas aizvadītajā gadā bija 135,57 tūkstoši eiro, bet Koncerns (Sabiedrība un tās meitas sabiedrības) gadu noslēdza ar peļņu 4,75 miljonu eiro apmērā. Koncerna rezultāti atbilst vadības sagaidītajam rezultātam.

Koncerna 2019. gada finanšu rezultāti:

  • ieņēmumi 2019. gada divpadsmit mēnešos veido 5,89 miljonus eiro;
  • modificētā EBITDA* 2019. gada 31. decembrī sasniedza 1,99 miljonu eiro (*ienākumi pirms nodokļiem, procentu izmaksām, nolietojuma un amortizācijas, ieguldījuma īpašumu pārvērtēšanas rezultāta);
  • pamatdarbības naudas plūsma veido 987,03 tūkstošus eiro;
  • bruto aktīvi, salīdzinot ar 2018. gada beigām, palielinājās par 251%, sasniedzot 196,86 miljonus eiro.

Būtiskākie notikumi

2019. gada nogalē Sabiedrība apvienojās ar Pillar grupas uzņēmumiem, līdz ar to Koncerns turpmāk spēs nodrošināt pilnu nekustamā īpašuma attīstības ciklu, sākot ar idejas ģenerēšanu, biznesa plāna izstrādi un finansējuma piesaisti, beidzot ar projekta izstrādi, būvniecības cikla vadīšanu, īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, nomnieku piesaisti un īpašumu pārdošanu.

New Hanza Capital, AS ir 2006. gadā dibināts uzņēmums. Sabiedrības darbības mērķis ir, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, komercīpašumos ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus, palielināt ienākumus no telpu nomas un ilgtermiņā veicināt īpašuma vērtības pieaugumu.